Острівський НВК "ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

Меню сайту
Категорії розділу
Новини [292]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПОЛОЖЕННЯ  про батьківський комітет Острівського НВК

  1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет Острівського НВК визначає його
функції у державно-громадській системі управління Острівським НВК.

1.2. Комітет є добровільними громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей час організації їх життєдіяльності та навчання у НВК.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»,  «Положенням про дошкільний навчальний заклад» , статутом Острівського НВК, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

 

1.4. Рішення про заснування батьківського комітету НВК  приймається на загальних зборах батьків НВК.

1.5. Легалізація  батьківського комітету є обов'язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування  керівництва НВК.

1.6. Припинення діяльності батьківського комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів  дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань дошкільної та загальної середньої освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:   

  формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;  

  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

 виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

     формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
     захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей; формування основ соціаль- 

     ної адаптації та життєвої компетентності дітей;

 здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

 запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

 залучення батьківської громадськості до організації  оздоровлення дітей;

 організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток,навчання і виховання дітей;
 вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази НВК та його благоустрою;

сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:
- законність,
- гласність,
- колегіальність,
- толерантність,
- виборність,
- організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків НВК.


3. Організація діяльності комітетів

 3.1.  Комітет НВК формується з батьків або осіб, які їх замінюють, декількох класів, дошкільних груп і діє від їх імені.

   Комітет НВК, голова, заступник голови, секретар обираються на зборах батьків НВК на початку навчального року.  

  Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків НВК.
3.2. Збори батьків НВК проводяться за рішенням комітету НВК не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет НВК формується з  представників усіх комітетів класів,дошкільних груп та з інших батьків за рекомендацією  ради НВК.

3.4. Кількісний та якісний склад комітету НВК, термін його повноважень визначаються радою НВК.

3.5. Комітет НВК у разі необхідності може скликати збори батьків НВК. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості дітей у НВК.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків НВК, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків класів, дошкільних груп яких стосуються ці питання. У такому випадку рішення приймається за рахуванням рішень зборів батьків класів, дошкільних груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів класів, дошкільних груп.

3.6. Рішення зборів батьків, комітету доводиться до відома батьків, керівництва НВК, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
3.7. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетом та затверджуються їх головою.

3.8. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи НВК, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, МО класних керівників, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою батьківського комітету НВК. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

3.10. При недосягненні згоди між директором НВК і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним органом управління освітою або радою НВК.
3.12. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік - в день виборів нового складу комітету.

3.11. Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідного комітету. Керівництво НВК не несе відповідальності за стан оформлення протоколів.


4. Права та обов'язки комітету

4.1. Комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги НВК, захисту здоров'я і життя вихованців та учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування дітей, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у НВК;

 - брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців НВК;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) НВК пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класних керівників, піклувальної, педагогічної та ради НВК щодо роз'яснення стану і перспектив роботи НВК та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;
- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори (конференції);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

- надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги вихованцям, стимулювання діяльності педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань тощо), батьків;

- сприяти покращенню харчування дітей;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування НВК;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів (вихованців);
- контролювати раціональне використання фондів загального обов'язкового навчання;
- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності НВК;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;
- бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.
4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів дітей батьки можуть об'єднуватися в асоціації та інші добровільні об'єднання.
4.3. Комітет зобов'язаний:

- виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
- вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора НВК або відповідного органа управління освітою;

- залучати батьків до організації позакласної та позашкільної роботи;
 у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у НВК з метою збереження життя і здоров'я вихованців та учнів;

-  у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова комітету НВК є членом ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради НВК під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету НВК має право знайомитися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації учнів.

4.6. Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників НВК.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz